นโยบายการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ทีมงานบ้านแอร์ดอทคอม เจ้าของผู้ให้บริการเว็บไซต์ http://www.บ้านแอร์.com ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการข้อมูลข่าวสารภายในเว็บไซต์ บ้านแอร์.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) ผู้ใช้บริการของเราทุกท่านทราบ ทันทีที่เข้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตาม ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของเรา ดังนี้

1. การใช้บริการ

         1.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น

         1.2 ท่านจะไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง แสดงข้อความ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งข้อความเนื้อหา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจากเราก่อน

         1.3 ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็นที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ข่มขู่ กลั่นแกล้ง หรือโจมตีผู้อื่น หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์ที่มีลักษณะดังกล่าว

         1.4 ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และราชวงศ์ หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ การเมือง ที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย การแบ่งแยก ความขัดแย้ง หรือการทะเลาะวิวาท

         1.5 ท่านจะต้องไม่กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลใดๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

         1.6 ท่านจะไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ นโยบาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราจะประกาศหรือปรับปรุงขึ้นภายหลัง

         1.7 เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ให้ใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบใน เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

2. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

         2.1 เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ ของเรา ท่านตกลงว่าท่านอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาของท่านที่ท่าน ได้ให้ไว้ หรือที่ท่านได้จัดทำผ่านบริการของเรา หรือที่เราบันทึก เก็บรวบรวม หรือประมวลผลไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราโดยไม่มีค่าตอบแทน

         2.2 เราถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริการของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะ ต้องปกป้องดูแล เราได้ใช้วิธีการมาตรฐานในการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน แต่ไม่มีเนื้อหาใดในบริการที่จะได้รับการรับรองว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เราจึงไม่รับรองและรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นว่า เรามีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอแล้ว และเนื้อหาที่ปรากฏในบริการจะปลอดภัย ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย จากการละเมิดมาตรการความปลอดภัยโดยบุคคลใดๆ จากความบกพร่องด้านเทคนิคของเรา หรือไม่ว่าเหตุใดๆ เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

         ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาเนื้อหา โลโก้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ความคิด แนวคิด รหัสต้นทาง (source code) และทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏในบริการ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของเรา ห้ามท่าน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ลอกเลียน ปลอมแปลง จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระทำไม่ว่าโดยประการใด ๆ ต่องานดังกล่าวหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา ล่วงหน้า หากฝ่าฝืนเราสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว

4. การจำกัดความรับผิด

         4.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า เนื้อหาที่ปรากฏในบริการนี้บางส่วนเขียนหรือจัดทำขึ้น โดยผู้ใช้บริการ เนื้อหาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือการควบคุมของเรา เราเป็นเพียงสื่อกลางในการให้พื้นที่ในการแสดงเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น เราไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายรูปแบบไหนก็ตาม รวมถึง เราจะไม่รับผิดชอบต่อการติดต่อ ซื้อ-ขาย และธุรกรรมใดๆ ของท่านผ่านบริการใดๆ ของเรา ท่านต้องรับผิดชอบในการติดต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่น รวมทั้งกรณีเกิดความผิดพลาดจากเนื้อหา จากการให้บริการข่าวหรือบทความ จากการรับส่งข้อมูล และจากการกระทำการใดๆ ของเราหรือเกี่ยวข้องกับเรา

         4.2 เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้น

5. ข้อสละสิทธิในเนื้อหา

         เนื้อหาต่าง ๆ ที่เราได้ทำขึ้นเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ และพยายามจัดทำเนื้อหาให้ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เราไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย ของเนื้อหาดังกล่าวที่ปรากฏในบริการของเรา ท่านตกลงและยอมรับว่า เราเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลเท่านั้น ใด ท่านต้องรับความเสี่ยงภัยใดๆ จากการใช้บริการเองทั้งสิ้น

6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

         เราขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเว็บไซต์ ที่ baanair.com@gmail.com